วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพอาหารและโภชนาการ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้ตามมาตรฐานสู่สังคม

 

พันธกิจ

จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติในวิชาชีพอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  จัดให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่สังคมมีภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างเป็นสุข